Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Sivil Savunma Kulübü

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAHRİYE HANIM İLKÖĞRETİM OKULU SİVİL SAVUNMA KULÜBÜ YILLIK ÇALIŞMA PLÂNIDIR.

EYLÜL - EKİM – KASIM

 1. Kulüp tüzüğünün hazırlanması.
 2. Okul genelinde kulübe seçilen öğrencilerin belirlenmesi.
 3. Genel kurul toplanma tarihinin belirlenmesi.
 4. Belirlenen tarihte toplantının yapılması.
 5. Yönetim kurulunun seçilmesi.
 6. Denetleme kurulunun seçilmesi.
 7. Kulüp faaliyetlerinin belirlenmesi.
 8. Sosyal kulüp panosunun hazırlanması.
 9. “Sivil Savunmacıyım” konulu yazı ve resimlerin kulüp panosunda sergilenmesi.
 10. Sivil Savunma Bildirisinin kulüp panosunda sergilenmesi.
 11. “İnternet ve Sivil Savunma” konulu yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
 12. Sivil savunmaya yönelik olan internet site isimlerinin panoda duyurulması.
 13. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
 14. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.

 ARALIK – OCAK

 1. Yönetim kurulunun toplanması.
 2. Yapılacak faaliyetlerin tartışılması.
 3. Yapılacakların karara bağlanması.
 4. Genel kurul faaliyetlerinin gözden geçirilmesi.
 5. “Çocuk ve Sivil Savunma” konulu yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
 6. “Sivil Savunma Yöntemleri”nin kulüp panosunda sergilenmesi.
 7. İnternette sivil savunma yöntem ve tekniklerini öğretici site isimlerinin kulüp panosunda duyurulması.
 8. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
 9. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.

 ŞUBAT – MART

 1. Genel kurulun toplanması.
 2. Alınmış kararların gözden geçirilmesi.
 3. Uygulanacak yöntem ve yapılacak çalışmaların karara bağlanması.
 4. Alınan kararların uygulanması.
 5. Sivil Savunma işaretlerinin anlamlarını açıklayan afişlerin okulda herkesin görebileceği yerlere asılması.
 6. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
 7. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.

 NİSAN – MAYIS

 1. “Savaşta Sivil Savunma”nın önemini belirten yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
 2. Bilgilendirme sonuçlarının değerlendirilmesi.
 3. Öğrenciler tarafından hazırlanan çocuklara yönelik bilmece ve bulmaca örneklerinin kulüp panosunda sergilenmesi.
 4. “Barışta Sivil Savunma” konulu yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
 5. Sivil Savunma Kulübü olarak 23 Nisan etkinliklerine döviz ve afişler hazırlanarak katılınması.
 6. Ülkemizdeki Sivil Savunma durumunun öğrencilere aktarılması.
 7. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
 8. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.

 HAZİRAN 

 1. Genel kurulun toplanması.
 2. “Çevremizdeki Sivil Savunma Kuruluşları” konulu yazıların, resimlerin kulüp panosunda sergilenmesi.
 3. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi.
 4. Yıl içinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi.

 

SOSYAL KULÜPLER YÖNETMELİĞİ

 OKULUN ADI                     : FAHRİYE HANIM İLKÖĞRETİM OKULU

 SOSYAL KULÜBÜN ADI : SİVİL SAVUNMA KULÜBÜ

 AMAÇ:

SOSYAL ETKİNLİKLERİN AMACI
Madde 5
— Sosyal etkinliklerin amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerine, yeteneklerini geliştirerek gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktır.

Bu amaçla öğrencilere;
a) İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme,
b) Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme,
c) Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme,
d) Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme,
e) Planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme,
f) Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, yeni durum ve ortamlara uyabilme,
g) Savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme,
h) Bireysel farklılıklara saygılı olabilme; farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılayabilme,
ı) Aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme,
j) Bireysel olarak veya başkalarıyla iş birliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve uygulayabilme,
k) Grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilme
gibi tutum, davranış ve becerilerin kazandırılmasına çalışılır.

İLKELER
Madde 6
— Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarında katılımcılık, planlılık, süreklilik, üretkenlik, gönüllülük ve iş birliği temel ilkedir.

Bu ilkeler doğrultusunda;
a) İlköğretim ve orta öğretimde öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarının, öğrencilerin gelişim seviyesine göre belirlenmesine,
b) Çevresine duyarlı ve liderlik özelliklerine sahip bireyler olarak yetişmelerine, ilgi ve istidatlarını geliştirmelerine,
c) Demokratik yurttaşlık bilincini geliştirebilecek eğitim uygulamalarının, hayatın tüm alanlarına yayılarak yapılacak çalışmaların okul içi ve okul dışı etkinlikleri içermesine,
d) Öğrencilerin toplumsal hayata, sorunların çözümüne, yerel düzeyde katılımına ve yöneltici projeler hazırlamaya özendirilmesine,
e) Her bireyin topluma katkı sağlayabileceği göz önüne alınarak tüm etkinliklerde geniş katılımın sağlanmasına,
f) Öğrencilerin yönlendirilmelerine ve kariyer gelişimlerinin desteklenmesine,
g) Sosyal etkinlik çalışmalarının planlanması ve yürütülmesinde öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve ihtiyaçları ile çevrenin imkân ve şartlarının göz önünde tutulmasına,
h) Etkinliklerde verimi sağlamak için okul ve halk eğitim merkezlerinde oluşturulan öğrenci kulüpleri arasında ortak çalışmalar yapılmasına ve bunların imkânlarından yararlanılmasına,
ı) Çalışmaların daha çok ders dışı zamanları kapsayacak ve değerlendirecek şekilde planlanıp uygulanabilmesine,
j) Ders programlarının göz önünde bulundurularak desteklenmesine,
k) Yurt içinde veya yurt dışında bulunan okullardaki öğrenciler ile ortak çalışmalar yapmalarına,
l) Engelli öğrencilerin öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarına ilgi ve istekleri doğrultusunda etkin olarak katılabilmeleri için gerekli ortam ve şartların sağlanmasına,
m) Sosyal etkinlik çalışmalarının danışman öğretmenlerin gözetiminde kulüp üyesi öğrencilerle planlanıp yürütülmesine,
n) Çalışmalarda resmî, özel sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla öğrenci ve veli iş birliğinin sağlanmasına,
o) Sosyal etkinliklerle öğrencilerin estetik, etik ve duygusal yönden gelişmelerinin sağlanmasına
özen gösterilir.

ESASLAR
Madde 7
— Sosyal etkinlik çalışmaları aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır;

a) Danışman öğretmenler, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ders yılı başında yapılan öğretmenler kurulunda belirlenir. Gerektiğinde bir öğrenci kulübüne veya toplum hizmeti çalışmasına birden fazla öğretmen görevlendirilebileceği gibi bir öğretmene birden fazla öğrenci kulübü veya toplum hizmeti çalışmasında da görev verilebilir. Ders yılı içinde kurulması istenen öğrenci kulüplerine de danışman öğretmenler ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda okul müdürünce görevlendirilir.
b) Sosyal etkinlikler, okul yönetimi ve velilerin iş birliği ile okul içi ve okul dışı imkânlardan yararlanılarak öğrenci kulüpleri ve toplum hizmeti kapsamında yürütülür.
c) Proje önerileri, çevrede bulunan sivil toplum kuruluşları ile kişi veya diğer kurum ve kuruluşlara götürülerek katkıları istenebilir.
d) Danışman öğretmen okul dışından sağlanacak desteklerle ilgili olarak sosyal etkinlikler kurulunu bilgilendirir ve okul müdürünün olurunu alır.
e) Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerinin yanında gönüllü veliler de sosyal etkinlikler çalışmalarına katılarak öğrencilere yardım ve rehberlikte bulunurlar.
f) Sosyal etkinlikler kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili giderler, okul–aile birliklerince veya projeye destek veren kurum/kuruluşlarca sağlanır.
g) Öğrencilerin sosyal etkinlikler kapsamında yapacakları çalışmaları sonuçlandırıp sonuçlandırmadığı, karnelerde düzenlenecek Sosyal Etkinlik bölümüne TAMAMLANDI, TAMAMLANMADI şeklinde yazılarak gösterilir.
h) Sosyal etkinlikler; öğrenci, sınıf öğretmeni, sınıf/şube rehber öğretmeni tarafından Sosyal Etkinlikler Öğrenci Değerlendirme Formu (EK–7) ve Sosyal Etkinlikler Danışman Öğretmen Değerlendirme Formu (EK–8) na göre değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucu öğrenci dosyasındaki ilgili bölüme işlenir.
ı) Çalışmalar için Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı (EK–3) veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formundan (EK–4) hangisinin düzenleneceğine bu çalışmalarda görev alan öğrencilerle danışman öğretmenler birlikte karar verir. Çalışmaların projelendirilmesi hâlinde Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunun yanı sıra, Sosyal Etkinlikler Proje Uygulama Takvimi (EK–6) hazırlanır ve çalışmaların sonunda Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporu (EK–5) düzenlenir. Tüm çalışmalar, sosyal etkinlikler kurulu ve okul müdürlüğünce onaylandıktan sonra uygulamaya konulur.

SOSYAL ETKİNLİKLER KURULU
Madde 8
— Sosyal etkinlikler kurulu, müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında danışman öğretmenlerin aralarından seçecekleri bir danışman öğretmen, kulüp temsilcilerinin aralarından seçecekleri üç öğrenci ile okul–aile birliğini temsilen iki veliden oluşur.

Kurul, kulüp ve toplum hizmeti kapsamındaki etkinliklerin verimli bir şekilde yürütülmesi için danışman öğretmenler, öğrenciler, gönüllü veliler ve diğer öğretmenlerle iş birliği içinde çalışmaları koordine eder. Okul dışı etkinliklerde ilgili birimlerle iş birliği yaparak bu çalışmaların yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.


GÖNÜLLÜ VELİLERİN BELİRLENMESİ
Madde 9
— Öğretim yılı başındaki okul–aile birliği toplantısında, gönüllü velilerin görev ve sorumluluklarının tanıtımından sonra, öğrencilerin sosyal etkinlik çalışmalarına yardımcı olacak gönüllü velilerin seçimi yapılır. Aynı toplantıda Gönüllü Veli Başvuru Formları (EK–10) dağıtılır ve bu formların doldurularak daha sonra kurulacak olan sosyal etkinlikler kuruluna teslim edilmesi istenir.

Naklen gelen öğrencilerin velilerinin de Kurulca uygun görüldüğü takdirde sosyal etkinlik çalışmalarına katılması sağlanır.
Veli olmadığı hâlde bu çalışmalara gönüllü olarak katılmak isteyenlerin de Gönüllü Veli Formunu doldurarak okula başvurusu istenir. Uygun görülmesi hâlinde gönüllü veli olarak çalışmaları sağlanır. 


TOPLUM HİZMETİ VE ÇALIŞMA ESASLARI

TOPLUM HİZMETİ
Madde 12
— Öğrencilerin; ailesine, çevreye ve topluma duyarlı, gönüllü çalışma bilincine sahip, sorun çözen ve çözüm üreten, resmî, özel, sivil toplum kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde çalışma becerilerini geliştirmiş birer fert olarak yetişmeleri için toplum hizmeti çalışmalarına yer verilir.

Toplum hizmeti çalışmaları, öğrencilerin yaş ve bilgi seviyelerine uygun öğrenci kulübü çalışmaları kapsamında, ayrı olarak veya bireysel olarak ya da grupla hazırlanacak çalışma planlarına ve projelere göre yaptırılır.
Toplum hizmeti;
a)
Velilerin okulla iş birliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak,

b) Okulu ve çevresinin güzelleştirilmesi, bakım ve onarımının yaptırılması yönünde çalışmalar yapmak,
c) Kendi okulunun veya imkânları yetersiz diğer okulların kitap, araç–gereç ve ihtiyaçlarını gidermek için kampanyalar düzenlemek,
d) Alt ve diğer sınıflardaki öğrencilerin ders, ödev ve proje çalışmalarına yardımcı olmak,
e) Toplumda Türkçeyi doğru, güzel, etkili kullanma bilincini geliştirme ve kitap okuma alışkanlığını kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
f) Çevreyi korumak, güzelleştirmek, parklar oluşturmak, tarihî ve kültürel değerlerimizi korumak ve yaşatmak için çalışmalarda bulunmak,
g) Toplum kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmak,
h) Trafik kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmak,
ı) Okul bahçesini, çevreyi, boş arazi ve alanları ağaçlandırmak, erozyonla mücadele etmek, yok olmaya yüz tutmuş bitki türlerini korumak ve yetiştirmek için çalışmalar yapmak,
j) İhtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmak,
k) Çevrelerindeki yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara günlük işlerinde yardımcı olmak,
l) Huzur evlerinde ve çocuk yuvalarındaki insanların hayatlarını kolaylaştırıcı, onların toplumla kaynaşmalarını sağlayıcı çalışmalar yapmak,
m) Kimsesiz, engelli ve sokakta yaşayan çocuklara yardımcı olmak,
n) Sosyal hizmet amaçlı sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına destek sağlamak
gibi etkinlikleri kapsar.

TOPLUM HİZMETİ ÇALIŞMA ESASLARI
Madde 13
— Toplum hizmeti çalışmalarında aşağıda belirtilen hususlar esas alınır.

a) Öğrenciler, bireysel olarak veya grup hâlinde yapacakları toplum hizmeti çalışmalarına Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunu hazırlayıp danışman öğretmenlerine onaylattıktan sonra başlarlar. Projelerini tamamladıklarında Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporunu danışman öğretmene verirler.
b) Öğrenci kulübü çalışmaları kapsamında yapılacak toplum hizmeti çalışmaları da kulüp çalışmaları kapsamında hazırlanacak Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunda belirtilir, gerekli onaylar alındıktan sonra uygulamaya konur.
c) Öğrenciler, ilköğretim kurumlarının 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıflarında yılda 15 saat, 4–8 inci sınıflarında 20 saat; orta öğretim kurumlarının tüm sınıflarında 25 saat olmak üzere toplum hizmeti çalışmalarına katılırlar.

d) Öğrencinin seçtiği toplum hizmeti çalışmaları sonucunda velisinin izni alınır (EK–11).
e) Öğrenci kulübü kapsamında yapılacak toplum hizmeti çalışmalarında halk eğitim merkezleriyle diğer kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği yapılarak bunların imkânlarından yararlanılır.

SOSYAL ETKİNLİKLER İLE İLGİLİ GÖREVLER

OKUL MÜDÜRÜN GÖREVLERİ
Madde 14
— Müdür, sosyal etkinliklerin mevzuata uygun ve verimli olarak yürütülmesinden sorumludur. Müdür, gerekli gördüğü durumlarda görevlendireceği müdür yardımcılarına veya öğretmenlere yazılı olarak yetki ve sorumluluk verebilir.

Müdür;
a)
Velilere gerekli duyuruları yapar ve onları çalışmalara katılmaya teşvik eder.

b) Okulun eğitim–öğretime açılışının 3 üncü haftasında öğrenci kulüp ve toplum hizmeti çalışmalarını başlatır.
c) Danışman öğretmen ve gönüllü velilere rehberlik yapar, gerektiğinde yazışmaları koordine eder.
d) Öğrenci kulübü çalışma planları ile proje önerilerini onaylar.

DANIŞMAN ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ
Madde 15
— Danışman öğretmen;

a) Kulübün öğrenci sayısını liste hâlinde sosyal etkinlikler kuruluna bildirir.
b) Çalışmalarda öğrencileri, yaratıcı ve özgün fikirler üretmeye teşvik eder.
c) Çalışmaların genel gözetim ve rehberliğini sağlar.
d) Çalışmaların seyrini takip ederek sonucu, sosyal etkinlikler kuruluna bildirir.
e) Kulüp çalışmaları ile ilgili yazışmaları koordine eder.
f) Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı, Sosyal Etkinlikler Proje Uygulama Takvimi, Sosyal Etkinlikler Öğrenci Değerlendirme Formu, Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formu ve Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporunun hazırlanmasına rehberlik eder.
g) Yapılacak tüm çalışmalarda öğrencilerin duygu ve düşüncelerini etkilemeksizin yazım kuralları ve benzeri konularda yardımcı olur.
h) Kulüpteki öğrenciler ile toplanır, onları yönlendirir ve yapılan çalışmaları değerlendirir.
ı) Okul müdürüne karşı sorumludur.

SINIF ÖĞRETMENLERİ İLE SINIF/ŞUBE REHBER ÖĞRETMENLERİNİN GÖREVLERİ
Madde 16
— Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerinin görevleri şunlardır;

a) Öğretmenler, kurulca belirlenen kulüplerin amaçları ve çalışmaları hakkında öğrencileri bilgilendirir.
b) Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre belirlenen kulüplere göre üye olmalarını sağlar.
c) Kulüplere öğrenci seçiminde danışman öğretmenle iş birliği yapar.
d) Sınıflarda oluşturulan öğrenci listelerinin bir örneğini danışman öğretmene bir örneğini de okul yönetimine verir.
e) Okulda ve çevrede yapabilecekleri toplum hizmetlerini öğrencilere tanıtır.
f) Öğrencileri ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda toplum hizmeti çalışmalarına yönlendirir. Bu çalışmalarda öğrencilere rehberlik ve danışmanlık yapar.
g) Kulüp çalışmaları ve toplum hizmetleri ile ilgili projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında öğrencilere rehberlik yapar.
h) Projenin uygulama aşamalarında öğrenci velisiyle iş birliği içinde bulunur.
ı) Projenin uygulama aşamalarında çalışmaları izler, görülebilecek eksikliklerin giderilmesi için gerekli tedbirleri alır.
j) Çalışmaların sonucunda projeyi değerlendirerek öğrenci değerlendirme formu ile sonucunu gizlilikle okul yönetimine bildirir.

GÖNÜLLÜ VELİNİN GÖREVLERİ
Madde 17
— Gönüllü veli;

a) Proje önerilerinin hazırlanmasında ve proje uygulanması sırasında sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerine yardımcı olur.
b) Etkinliklerin, bireysel veya gruplar hâlinde yapılmasına katkı sağlar.
c) Okul dışı çalışmalarında öğrencilere yardımcı olur.
d) Gerektiğinde çalışmalara maddî destek sağlar.
Ayrıca, Gönüllü Veliler Hangi İşleri Yapabilirde belirtilen işleri de yapabilirler (EK–9).

ÖĞRENCİ KULÜBÜ TEMSİLCİSİNİN GÖREVLERİ
Madde 18
— Temsilci;

a) Öğrencilerle birlikte yıllık çalışma planlarının hazırlanmasını sağlar ve onaylanması için danışman öğretmene verir.
b) Yapılacak faaliyetlerle ilgili görev paylaşımını ve görev dağılımını danışman öğretmene bildirir.
c) Yapılan çalışmalar hakkında danışman öğretmeni bilgilendirir.
d) Kulüp üyelerinin belirli zamanlarda toplanmasını sağlar.
e) Kulüp çalışmalarıyla ilgili yazışmaları yapar ve dosyalanmasını sağlar.
f) Kulüp üyelerince yapılacak proje çalışmalarında koordineyi sağlar.

ÖĞRENCİLERİN GÖREVLERİ
Madde 19
— Öğrenciler;

a) En az bir öğrenci kulübüne üye olur ve en az bir toplum hizmeti yapar.
b) Toplantı ve çalışmalara düzenli olarak katılırlar.
c) Toplum hizmeti çalışmalarını düzenli olarak kaydeder, çalışmalarında kendilerine rehberlik ve danışmanlık yapan öğretmene her hafta imzalatır.
d) Proje çalışmalarında yapacakları değişiklikleri, sınıf öğretmeni ile sınıf/şube rehber öğretmenine bildirir.
e) Kendisi ile ilgili doldurması gereken formları zamanında danışman öğretmene verir.
f) Okul dışında yaptıkları etkinliklerde okulunu en iyi biçimde temsil etmeye çalışır.

SOSYAL KÜLÜP BAŞKANININ GÖREVLERİ

1. Kulübün çalışmalarından, yıllık çalışma programının uygulanmasından birinci derece sorumludur.

2. Sosyal kulüp başkanının görevleri şunlardır:

a. Kulüple ilgili bütün dilekleri alır, üyeleri kol toplantısına çağırır.

b. Diğer eğitici Kulüplerle işbirliği yapar.

c. Rehber öğretmenin gözetim, denetim ve yönlendirmelerini kol üyelerine iletir.

d. Genel kurulda Kulüple ilgili eleştirileri cevaplandırır.

e. Kulüple ilgili harcamaları saymanla tespit ederek Kulüpler yönetim kuruluna bildirir.

f. Kulüple ilgili yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

SOSYAL KULÜP BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREVLERİ

Sosyal kulüp başkan yardımcısının görevleri şunlardır:

a. Sosyal kulüp başkanının bulunmadığı hallerde başkanın görevlerini yerine getirir.

b. Kulübün demirbaş eşyalarının kaydını tutar ve sorumlu olur.

c. Başkanın Kulüple ilgili vereceği görevleri yerine getirir.

SEKRETERİN GÖREVLERİ

Sekreterin görevleri şunlardır:

a. Kararları karar defterine yazarak üyelere imzalatır.

b. Kulüplerle ilgili yazışmaları yapar, takip eder.

c. Kulüple ilgili belgeleri dosyalar, düzenler.

SAYMANIN GÖREVLERİ

Saymanın görevleri şunlardır:

a. Kulübün para işlerini yürütür.

b. Kulübün giderleri ile ilgili belgelerin suretlerini çıkarıp asıllarını Sosyal Kulüp Yön. Kuruluna verir.

c. Sosyal Kulübün yıllık gelir-giderleriyle ilgili yıllık tahmini bütçeyi başkanla birlikte hazırlar.

SİVİL SAVUNMA KULÜBÜNÜN KURULUŞU

1. Sosyal Kulübün yönetmelik hükümlerine göre sınıf ve şubelerden seçilen (...................) öğrenciden oluşmuştur.

2. Sosyal Kulübün Danışman öğretmeni Fatih KARA’dır.Sitesi www.matematikcifatih.com

3. Genel kurulca kulüp yönetimi için yönetim kuruluna seçilen üyeler kendi aralarında iş bölümü yaparak;

Başkanlığa (......................................................),

Başkan yardımcılığına (....................................),

Sekreterliğe (.....................................................),

Saymanlığa (.....................................................), ve

üyeliğe de (........................................................) seçilmişlerdir.

4. Kulüp denetim kuruluna (.............................) seçilmişlerdir.

SİVİL SAVUNMA SOSYAL KULÜBÜNÜN ÇALIŞMA ALANI:

Kulüp şu alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a. Sosyal Kulüp, gerek kendi üyelerinin gerek okulun bütün öğrencilerinin görüş, seziş, buluş ufuklarını geliştirici çalışmalara yer verir.

b. Çeşitli konularda yarışmalara yer vererek teşvik edici örneklemeler yapar.

c. Bulunulan yöredeki çocuk sorunları ile ilgili bilgiler toplayıp bunların panolarda sergilenmesini sağlar.

d. Sosyal Kulübün amacına uygun resim, sergi, film, slaytlar hazırlayıp gösterir.

e. Sosyal kulüp saatlerinde eğitici konuşmalar hazırlar.

f. Çocuklara haklarını öğretici yazılar ve resimler hazırlar ve bunu kulüp panosunda sergiler, sınıflarda açıklayıcı konuşmalar yapar.

SİVİL SAVUNMA SOSYAL KULÜBÜNÜN TUTACAĞI DEFTER VE DOSYALAR:

Sosyal Kulüp şu defter ve dosyaları tutar:

 1. Toplantı karar defteri.
 2. Gelir-gider defteri.
 3. Harcamalar dosyası.
 4. Evrak dosyası ve zimmet defteri.
 5. Demirbaş defteri.

SİVİL SAVUNMA KULÜBÜNÜN SORUMLU OLDUĞU KİŞİ VE KURULLAR:

Sosyal Kulüp yönetim kurulu:

 1. Okul müdürüne,
 2. Görevli müdür yardımcısına,
 3. Sosyal kulüp danışman öğretmenine,
 4. Rehber öğretmenler kuruluna,
 5. Kulüp başkanlar kuruluna,
 6. Kulüp genel kuruluna, karşı sorumludur.

SİVİL SAVUNMA KULÜBÜNÜN İŞBİRLİĞİ YAPACAĞI DİĞER EĞİTİCİ KULÜPLER VE KURUMLAR:

Sivil Savunma Kulübü şu sosyal kulüp ve kurumlarla işbirliği yapar. (Okulda Kurulu Olanlardan)

 1. Kültür ve Edebiyat Kulübü
 2. Yayın ve İletişim Kulübü
 3. Müzik Kulübü
 4. Resim Kulübü
 5. Folklor Kulübü
 6. Tiyatro Kulübü
 7. Kütüphanecilik Kulübü
 8. Çocuk Hakları Kulübü
 9. Gezi, Tanıtma ve Turizm K.

10.  Çevre Koruma Kulübü

11.  Satranç Kulübü

12.  Hayvanları Koruma Kulübü

13.  Sosyal Dayanışma ve Yar. K.

14.  Yeşilay Kulübü

15.  Sağlık, Temizlik, Beslenme K.

16.  Kızılay Kulübü

17.  Spor Kulübü

18.  Bilim–Fen ve Teknoloji Kulübü

19.  Fotoğrafçılık Kulübü

20.  Trafik Güvenliği ve İlkyardım K

21.  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kulübü

22.  Okul Müzesi Kulübü

23.  İzcilik Kulübü

24.  Bilinçli Tüketici Kulübü

25.  Meslek Tanıtma Kulübü

26.  Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübü

27.  Engellilerle Dayanışma Kulübü

28.  Yeşili Koruma Kulübü

29.  Felsefe Kulübü 

YÜRÜRLÜK:

 Bu tüzük okul müdürünün onayı ile yürürlüğe girer.

SİVİL SAVUNMA GÜNÜ İÇİN YAPILACAK ÇALIŞMALAR

 1)   24 ŞUBAT PERŞEMBE GÜNÜ;

-          SİVİL SAVUNMA KULÜBÜNDEKİ ÖĞRENCİLERLE SAAT 15:10’DA TOPLANTI YAPILACAK

-          SİVİL SAVUNMA GÜNÜ İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN FAALİYETLER GÖZDEN GEÇİRİLECEK

-          ÖĞRENCİLERİN SİVİL SAVUNMA GÜNÜ İLE İLGİLİ YAPTIKLARI RESİMLER VE YAZMIŞ OLDUKLARI ŞİİRLER DEĞERLENDİRİLECEK

-          SİVİL SAVUNMA GÜNÜ İLE İLGİLİ PANO HAZIRLANACAK

2)    25 ŞUBAT CUMA GÜNÜ;

-          DEPREM EĞİTİM BELGESELİ CD’Sİ OKULUMUZ KONFERANS SALONUNDA GRUPLAR HALİNDE İZLETİLECEK

3. 4. VE 5. SINIFLAR   SAAT 09:00

6. SINIFLAR                 SAAT 09:40

7. SINIFLAR                 SAAT 10:20

8. SINIFLAR                 SAAT 11:00

 

3)    28 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ;

-          SAAT 10:00’DA HAZIRLANAN TÖREN PROĞRAMI SUNULACAK

                                                                                                              21.02.2010

FATİH KARA                           SALİH KICIRGAN                                    

DANIŞMAN ÖĞRETMEN         DANIŞMAN ÖĞRETMEN

               ERDAL YAVİLİOĞLU

                  OKUL MÜDÜRÜ          

 

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ

TÖREN PROĞRAMI

 SAYIN MÜDÜRÜM,DEĞERLİ ÖĞRETMEN ARKADAŞLARIM VE SEVGİLİ ÖĞRENCİLER,

BU GÜN BURADA SİVİL SAVUNMANIN ANLAMINI VE ÖNEMİNİ BELİRTMEK ÜZERE TOPLANMIŞ BULUNUYORUZ.HER YIL 28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ OLARAK KUTLANIR.KUTLAMA PROĞRAMINI ARZ EDİYORUM.

 1. SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI
 2. OKUL MÜDÜRÜMÜZ ERDAL YAVİLİOĞLU’NUN GÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİNİ BELİRTEN KONUŞMASI
 3. 2-A SINIFI ÖĞRENCİLERİNDEN ÇİÇEK TAŞ’IN ‘ SİVİL SAVUNMANIN TANIMI’ İLE İLGİLİ KONUŞMASI
 4. 3-B SINIFI ÖĞRENCİLERİNDEN FERDİ YAŞAR’IN ‘SİVİL SAVUNMANIN GÖREVLERİ’ İLE İLGİLİ KONUŞMASI
 5. 7-C SINIFI ÖĞRENCİLERİNDEN ÜMİT ARSLAN’IN ‘SİVİL SAVUNMA’ İSİMLİ ŞİİRİ
 6. 8-C SINIFI ÖĞRENCİLERİNDEN MELİKE GÜLER’İN ‘SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ’ İLE İLGİLİ KONUŞMASI
 7. 7-C SINIFI ÖĞRENCİLERİNDEN GÜLAY ÖZER’İN ‘SİVİL SAVUNMA’ İSİMLİ ŞİİRİ
 8. 6-C SINIFI ÖĞRENCİLERİNDEN ELANUR SARI’NIN ‘İLKYARDIM’ İLE İLGİLİ KONUŞMASI
 9. 4-A SINIFI ÖĞRENCİLERİNDEN ZEHRA İDE’NİN ‘SİVİL SAVUNMA’ İSİMLİ ŞİİRİ
 10. SİVİL SAVUNMA GÜNÜ İLE İLGİLİ YAPILAN RESİM VE ŞİİR YARIŞMASINDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLERİNİN VERİLMESİ

RESİM YARIŞMASI:            1.   8-B SINIFI ÖĞRENCİLERİNDEN YAHYA SÖNMEZ

                                             2.   3-B SINIFI ÖĞRENCİLERİNDEN ABDULLAH POLAT

                                            3.   5-B SINIFI ÖĞRENCİLERİNDEN MURAT ÇİMEN

ŞİİR YARIŞMASI :           1.   7-C SINIFI ÖĞRENCİLERİNDEN ÜMİT ARSLAN

                                        2.   7-C SINIFI ÖĞRENCİLERİNDEN GÜLAY ÖZER

                                        3.    4-A SINIFI ÖĞRENCİLERİNDEN ZEHRA İDE

 SAVAŞTA,YANGIN,DEPREM,SEL VE BENZERİ DOĞAL AFETLERDE KENDİMİZİ VE AİLEMİZİ NASIL KORUYACAĞIMIZI BİZE SİVİL SAVUNMA ÖĞRETİR.PROĞRAMIMIZA KATILDIĞINIZ İÇİN HEPİNİZE TEŞEKKÜR EDERİZ.TÖRENİMİZ BURADA SONA ERMİŞTİR.

FATİH KARA                               SALİH KICIRGAN            

DANIŞMAN ÖĞRETMEN             DANIŞMAN ÖĞRETMEN

  ERDAL YAVİLİOĞLU

       OKUL MÜDÜRÜ

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ İLE İLGİLİ SİVİL SAVUNMA KULÜBÜ FAALİYET RAPORU

1)  SİVİL SAVUNMA GÜNÜ İLE İLGİLİ FAALİYETLER 24 ŞUBAT PERŞEMBE GÜNÜ BAŞLAMIŞTIR.

- SİVİL SAVUNMA KULÜBÜNDEKİ ÖĞRENCİLERLE SAAT 15:10’DA TOPLANTI YAPILDI.

- ÖĞRENCİLERE SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ BİLGİLER VERİLDİ.

- SİVİL SAVUNMA GÜNÜ İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN FAALİYETLER GÖZDEN GEÇİRİLDİ.

YAPILACAK OLAN PROĞRAMDA GÖREV ALACAK ÖĞRENCİLER BELİRLENDİ.

 1. 2-A SINIFI ÖĞRENCİLERİNDEN ÇİÇEK TAŞ ‘SİVİL SAVUNMA TANIMI’ İLE İLGİLİ KONUŞMASI
 2. 3-B SINIFI ÖĞRENCİLERİNDEN FERDİ YAŞAR ‘SİVİL SAVUNMA GÖREVLERİ’ İLE İLGİLİ KONUŞMASI
 3. 8-C SINIFI ÖĞRENCİLERİNDEN MELİKE GÜLER ‘SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ’ İLE İLGİLİ KONUŞMASI
 4. 6-C SINIFI ÖĞRENCİLERİNDEN ELANUR SARI ‘İLKYARDIM’ İLE İLGİLİ KONUŞMASI

- ÖĞRENCİLERİN SİVİL SAVUNMA GÜNÜ İLE İLGİLİ YAPTIKLARI RESİMLER VE YAZMIŞ OLDUKLARI ŞİİRLER SEÇİLDİ.

RESİM YARIŞMASI :          1. 8-B SINIFI ÖĞRENCİLERİNDEN YAHYA SÖNMEZ

                                           2. 3-B SINIFI ÖĞRENCİLERİNDEN ABDULLAH POLAT

                                           3. 5-B SINIFI ÖĞRENCİLERİNDEN MURAT ÇİMEN

ŞİİR YARIŞMASI     :          1. 7-C SINIFI ÖĞRENCİLERİNDEN ÜMİT ARSLAN

                                           2. 7-C SINIFI ÖĞRENCİLERİNDEN GÜLAY ÖZER

                                          3. 4-A SINIFI ÖĞRENCİLERİNDEN ZEHRA İDE

- SİVİL SAVUNMA GÜNÜ İLE İLGİLİ PANO HAZIRLANDI.

 2)    25 ŞUBAT CUMA GÜNÜ YAPILAN FAALİYETLER;

 - DEPREM EĞİTİM BELGESELİ CD’Sİ OKULUMUZ KONFERANS SALONUNDA GRUPLAR HALİNDE İZLETİLDİ.

           3. 4. VE 5. SINIFLAR   SAAT 09:00

           6. SINIFLAR                 SAAT 09:40

           7. SINIFLAR                 SAAT 10:20

           8. SINIFLAR                 SAAT 11:00

 3)    28 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ YAPILAN FAALİYETLER;

-   SAAT 10:00’DA HAZIRLANAN PROĞRAM SUNULDU.

 FATİH KARA                         SALİH KICIRGAN

DANIŞMAN ÖĞRETMEN         DANIŞMAN ÖĞRETMEN

 ERDAL YAVİLİOĞLU

   OKUL MÜDÜRÜ